In de praktijk van duurzame ontwikkeling speelt onderling begrip en kennis van elkaars beweegredenen een sleutelrol in het bereiken van gestelde doelen. De inhoudelijke kennis is in de regel bij de verschillende partijen gewaarborgd, of kan zo nodig op specialistische terreinen worden verkregen bij deskundigen.

Op het grensvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties beweegt ConCEPD zich als verbindend  adviseur.

Kennis van de belangrijkste beleidsterreinen op het vlak van duurzaamheid vormt samen met de ervaring in het verbinden van partijen de kern van ConCEPD.